Jak można się zgłaszać?

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii. Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.
Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty. Całkowita liczba punktów to 800. Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp.Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 600 punktów, czyli 75%.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

  • 19.06.2019 (środa) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 15.05.2019
  • 03.08.2019* (sobota) – egzamin wstępny w Krakowe
  • 19.08.2019 (poniedziałek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 12.07.2019

Dokumenty do rejestracji

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

  • Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał
  • Kopię paszportu lub dowodu osobistego
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 40€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)

Nazwa banku:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia
Symbol zmienny: 1024
Symbol stały: 0308
Tytuł płatności: imię i nazwisko
Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

b) za naszym pośrednictwem przelewem krajowym

Nazwa banku:  BGZ BNP Paribas
Nazwa rachunku: Piotr Zavacky
Numer rachunku: 94160014621838644160000001
Tytuł płatności: imię i nazwisko

  • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał
  • Należy wypełnić załącznik wniosku
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej