Organizowane przez uczelnię programy medyczne (odbywające się w języku angielskim), na które Wydział Lekarski Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie przyjmie zagranicznych studentów na rok akademicki 2020/2021 to:
Program studiów- Medycyna ogólna
Forma studiów- W pełnym wymiarze godzin
Uzyskany stopień akademicki – „MUDr.” doktor ogólny
Okres – 6 lat
Zaplanowana liczba studentów – 36 studentów

Data egzaminu wstępnego – Miejsce egzaminu wstępnego – Termin składania wniosków
24 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 Bratysława 31 maja 2020 r.
20 lipca 2020 r. o godz. 9.00 Bratysława 20 czerwca 2020 r.

 • kandydaci wybierają datę w elektronicznym systemie aplikacji, wybranie wcześniejszej lub późniejszej
  opcji nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu.
  Opłata związana z rekrutacją studenta: 70 euro
  Opłata za czesne za jeden rok nauki (nauka w języku angielskim): 9000 euro
  Przedmioty, które każdy kandydat musi zaliczyć na egzaminie wstępnym:
  BIOLOGIA (80 pytań), CHEMIA (80 pytań) – zakres wiedzy na egzamin nie wychodzi poza program
  nauczania szkoły średniej, pytania obejmują zakres podstawowy i rozszerzony. Przykładowe pytania
  znajdują się na stronie uczelni, są one zupełnie darmowe, każdy kandydat ma do nich dostęp.
  Egzamin wstępny odbywa się w języku angielskim i ma formę testu. W arkuszu egzaminacyjnym
  znajduje się 160 pytań. Czas przewidziany na odpowiedzenie na wszystkie pytania wynosi 150 minut.
  Maksymalny wynik, który kandydat może osiągnąć to 640 punktów. Egzamin wstępny w języku
  angielskim jest dokładnie taki sam, jak egzamin wstępny na kierunek medycyny ogólnej w języku
  słowackim.
  Wymagania do rozpoczęcia studiów w trybie stacjonarnym (edukacja w języku angielskim):
  • pomyślne ukończenie całego kształcenia średniego lub całego średniego kształcenia
  zawodowego,
  • pomyślne zdanie egzaminu wstępnego,
  • spełnienie określonych kryteriów zdrowotnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Tylko kandydaci, którzy dokonali rejestracji online (wygenerowali wniosek elektroniczny), złożyli poprawnie wypełniony formularz, podpisali wydrukowany formularz zgłoszeniowy, dołączyli wymagane załączniki i wpłacili opłatę związaną z administracją w wyznaczonym terminie są zaproszeni na egzamin wstępny.
Ocena wyników egzaminu wstępnego
Każdy kandydat ma przydzielony własny kod, na podstawie którego oceniane są testy. Liczba punktów jest sprawdzana komputerowo i w ten sam sposób tworzony jest ranking wszystkich kandydatów. Wyniki
egzaminu są publikowane na stronie internetowej uniwersytetu i wydziału. Kryterium przyjęcia jest liczba punktów uzyskanych na egzaminie.
Informacje ogólne dotyczące aplikacji na uniwersytet:
Wniosek należy wygenerować online (z pomocą aplikacji elektronicznej) za pośrednictwem systemu
MAIS (akademickiego systemu informacyjnego) na https://mais.szu.sk/eprihlaska. Wersję angielską
można uruchomić po wybraniu przycisku „EN”. Stronę najlepiej otwierać z pomocą przeglądarki Mozilla Firefox. Następnie należy wydrukować i podpisać formularz i tak przygotowany może być wysłany na
adres naszej agencji lub na adres:
PEDAGOGICKÝ ODBOR
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Limbová 12
833 03 Bratysława
SŁOWACJA
W banku należy dokonać opłaty za rekrutację na studia w wysokości 70 euro na konto SMU w
Bratysławie:
Nazwa konta – beneficjent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Nazwa i adres banku ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32,Bratysława

Numer konta w formacie IBAN SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT / BIC SPSRSKBA
Symbol zmiennej 1001008411
Informacje dla odbiorcy Opłata za zgłoszenie GM 2020/2021 – imię i nazwisko wnioskodawcy

Wydział nie zwraca opłaty za procedury rekrutacyjne.
Wymagane dokumenty do przyjęcia na studia
Każdy wnioskodawca musi dołączyć następujące materiały i dokumenty do wydrukowanego i podpisanego formularza:
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej z Apostille (oficjalne zaświadczenie, które potwierdza,
że kandydat z powodzeniem ukończył szkołę średnią).
• Kandydaci, którzy ukończą szkołę średnią w bieżącym roku akademickim, muszą złożyć
potwierdzone świadectwo ukończenia szkoły średniej najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego z
tłumaczeniem przysięgłym na język słowacki),
• Decyzja o uznaniu równoważności uzyskanego świadectwa ukończenia szkoły średniej za
granicą (nostryfikacja). Dokument ten można składać do dnia egzaminu wstępnego – jest on
wydawany przez „Okresný úrad v Bratislave, odbor školstva ”- Starostwo Powiatowe w Bratysławie, Wydział Edukacji, Tomášikova street 46, Bratysława,
• Kopia potwierdzenia płatności dokonanej za procedurę rekrutacji – 70 €,
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego studenta, które potwierdza, że kandydat może kontynuować naukę na uniwersytecie i wykonywać zawód w ramach wybranego programu studiów.
• Potwierdzenie szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby (WZW) typu B,
• Curriculum vitae (w języku angielskim),
• Odpis aktu urodzenia (tłumaczenie przysięgłe na język słowacki),
• Kopia paszportu / dowodu osobistego,
• Jedno zdjęcie wielkości zdjęcia paszportowego (3,5 cm x 4,5 cm).