Medycyna i Stomatologia w Bratysławie (Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego)

Wyślij do nas e-mail (info@medycynaslowacja.pl) albo sms (+48576706013). I my zadbamy o wszystko. Za darmo.

Wydział Lekarski UK w Bratysławie oferuje studentom zagranicznym następujące programy studiów prowadzone w języku angielskim: Medycyna Bratysława i Stomatologia. Absolwenci otrzymują międzynarodowo uznawany dyplom I mogą praktykować zawód lekarza w całej Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Europejską 2005/36/EC

Medycynaslowacja.pl to oficjalny reprezentant słowackich lekarskich wydziałów. Skoncentruj się na nauce – my zadbamy o wszystko inne. Nasze usługi są w 100% darmowe.

insignialfProgram Medycyna w Bratysławie

Program Medycyny trwa 6 lat i odbywa się w języku angielskim. Wydział co roku przyjmuje około 180 studentów zagranicznych. Opłata za jeden rok studiów to 9500€. Po spełnieniu wszystkich warunków absolwentowi przyznawany jest tytuł MUDr.

Program Stomatologia w Bratysławie

Program Stomatologii trwa 6 lat I odbywa się w języku angielskim. Wydział przyjmuje co roku 35 studentów zagranicznych. Opłata za jeden rok studiów to 11 000€. Absolwenci otrzymują tytuł MDDr.

Proces rekrutacji w Bratysławie

Zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Odbywa się to w 4 terminach w Bratysławie.

Baza pytań Bratysława

Baza pytań Bratysława

Podczas egzaminu wstępnego studenci odpowiadają na pytanie multiple-choice z chemii (100 pytań) i biologii (100 pytań). Maksymalna liczba możliwych do osiągnięcia punktów to 800. Zakup pytania

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Deadline oznacza datę, do której należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty na wydział.

UWAGA – Kandydat na studia na wydział lekarski w Bratyslawie musi pomyślnie prejść postępowanie rekrutacyjne, które składa się z testu pisemnego z cehmii i biologii. W teście należy zdobyć co najwięcej punktów (maksymalna ilość punktów – 800). Ilość punktów ustaluje dziekan na podstawie pomyślnie napisanych wstępnych testów i według prawdapodobnej liczby przyjętych studentów. Następnie zostawi się list oczekujących i na jego podstawie przyjmują się studenci. W ubiegłym roku te granice zostali ustawione dość wysoko – około 650 punktów dla General medicine i około 730 punktów dla Dental medicine. Z tego powadu polecamy wysłać wniosek również na studia na Wydział lekarski w Koszycach.

Wykaz dokumentów do rejestracji:

– wypełniony i podpisany wniosek

– dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80€

– oficjalne tłumaczenie aktu urodzenia

– oficjalne tłumaczenie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej*

– raport medyczny na temat szczepień przeciwko WZW typu B – niezbędne jest udokumentować potwierdzenie od lekarza, ewent. kartę szczepień. Nie jest wymagany ziadny specjalny formularz*

– kopia paszportu

– 3 zdjęcia paszportowe

*na egzamin wstępny jest wystarczający dokument przetłumaczony na język angielski. W przypadku przyjęta na studia należy dostarczyć dokument przetłumaczony na język słowacki.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Wydział Lekarski powstał 21. 9. 1919 i jest najstarszym pośród 13 wydziałów Uniwersytetu Komeńskiego. Jest to szanowana naukowa, badawcza oraz dydaktyczna instytucja, która zapewnia umieszczenie uniwersytetu między TOP 500 uniwersytetów świata. W pierwszych rocznikach Medycyny i Stomatologie kładzie się nacisk na przedmioty przedkliniczne i teoretyczne, następnie nauczanie odbywa się w klinikach wydziału czy bezpośrednio w szpitalach.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego

Przeniesienie na Wydział Lekarski w Bratysławie

Wydział Lekarski w Bratysławie nie umożliwia przeniesienia studentów. Każdy kandydat ma obowiązek wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym a następnie może wnioskować o uznanie ukończonych przedmiotów. Uznawane są jedynie przedmioty ukończone w ciągu ostatnich 5 lat z oceną A-D.

Kandydat okaże listę ocen i sylabusy. Zostaną one wysłane poszczególnym kierownikom do zatwierdzenia. Na podstawie ich opinii kandydat jest kierowany do odpowiedniego rocznika. Oficjalnie wydział może uznać maks. 50 punktów ECTS uzyskanych na innej uczelni.

Medycyna Bratysława

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

WydziałWydział Lekarski UK w Bratysławie

Program studiów: Medycyna Bratysława

Studiendauer: 6 lat

Czesne: 9,500

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 80€

Liczba przyjętych studentów: 180

Zakup pytania

O programie studiów: Program studiów jest to gradualny program kształcenia oferujący ogólne kształcenie w obszarze nauk przyrodniczych z teoretycznej i praktycznej strony. Student nauczy się myśleć medycznie i pogłębiać swoje kształcenie w dowolnym obszarze specjalizacyjnym. Absolwenci programu studiów medycyny ogólnej spełniają warunki Dyrektywy Europejskiej 2005/36/EC, dzięki czemu mogą pracować w całej Unii Europejskiej.

Stomatologia Bratysława

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

Wydział: Wydział Lekarski UK w Bratysławie

Program studiów: Stomatologia

Studiendauer: 6 lat

Czesne: 11,000

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 80€

Liczba przyjętych studentów: 35

Zakup pytania

O programie studiów: Program studiów stomatologii koncentruje się na diagnostyce, prewencji i leczeniu stanów chorobowych jamy ustnej i zębów. Absolwent uzyska wystarczającą wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby mógł po ukończeniu studiów wykonywać podstawowe zadania w prewencyjnej i leczniczej opiece stomatologicznej. Wymagany poziom jego umiejętności i wiedzy jest zgodny z Dyrektywą Rady nr 78/686/EEC krajów członkowskich UE akceptowaną przez MŠ SR.